AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

Distribuovaná synchronní měření v elektrických sítích:

Kvalita dat získaných měřením je mimo jiné ovlivňována nesoučasností jednotlivých měření. Výsledkem je omezení přesnosti při analýze souboru dat. Synchronní měření, jmenovitě měření synchronních fázorů, představuje možnost, jak omezit nebo zcela vyloučit tyto chyby. Data získaná synchronním měřením představují významný vklad do nových trendů v dispečerském řízení přenosových i distribučních sítí.

Potřeba spolehlivé dodávky elektrické energie klade velké nároky na moderní systémy řízení sítě, na podpůrné systémy a na softwarové nástroje pro bezpečné, efektivní a cenově optimální řízení. Řízení elektrické sítě je založeno na jejím stavovém vektoru. Redundantní měření jsou využívána pro estimaci vektorů napětí a proudů a pro estimaci činného a jalového výkonu. Výpočetní algoritmy však platí jen pro současně měřená data. Nepřesnost měření má původ v chybách jednotlivých částí měřicího řetězce v řídicím systému rozvodny. Jiným zdrojem chyb je asynchronnost měřených veličin a časová zpoždění na komunikačních linkách. Všechny tyto chyby mají za následek zhoršení přesnosti výpočtů.

Relativní fázory mezi uzly sítě představují specifický typ měřených veličin. Metody jejich měření jsou z principu synchronní a nejsou závislé na chybě amplitudy. Požadavky na jejich kvalitu se liší podle způsobu jejich využití.

Optimalizace využití distribučních sítí při velkých zátěžích vyžaduje znalost ustálených i přechodových stavů v reálném čase. Klasická asynchronní měření jsou zdrojem významných chyb v následných výpočtech a procesech v řídicím systému. Řešení těchto problémů představují zařízení pro synchronní měření napěťových fázorů, zlepšování kvality komunikací mezi jednotlivými objekty a dispečerským centrem a výkonný výpočetní systém.

Synchronní měření hrají klíčovou roli v estimaci sítě. Praktické zkušenosti ukazují, že zpoždění informace o změně měřené veličiny může významně zhoršit přesnost estimace. Míru zlepšení po zahrnutí napěťových synchronních fázorů do výpočtu je možno vyhodnotit pomocí srovnávacího výpočtu estimačního kritéria. Fázorová měření mohou významně omezit nevýhody tradičních asynchronních měření.

Wide Area Measurement Systems (WAMS) představují nový způsob řešení problémů při přenosu a distribuci elektrické energie. Tyto systémy jsou určeny k monitorování rozsáhlých sítí pomocí měření synchronních fázorů v kritických bodech sítě. WAMS se skládá ze sítě terminálů pro měření fázorů (PMU), systému pro přenos a sběr dat a ze souboru programových prostředků pro on-line a off-line prezentaci dat a jejich následné zpracování.

Jednotlivé aplikace mohou provádět důležité úkoly jako monitorování stability sítě, včasná výstraha před výskytem poruchy, podpora spínání, vyhodnocování kvality elektrické energie, vyhodnocení kvality vedení atd.

Realizace webservis.cz